Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu

Domy Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej jest to tradycyjna forma instytucjonalna pomocy społecznej w postaci całodobowej lub dziennej nad osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji, których nie można przystosować w pełni do samodzielnego życia w miejscu ich zamieszkania z uwagi na wiek, schorzenia, sytuację życiową oraz warunki rodzinne, mieszkaniowe i materialne, mimo zastosowania wszystkich form pomocy. U podstaw organizacyjnych tego rodzaju placówek są trzy założenia: po pierwsze potrzeba daleko posuniętego zróżnicowania domów pomocy oraz możliwie maksymalne dostosowanie warunków i charakteru domu do sprawności i stanu zdrowia mieszkańców; po drugie systematycznie zmieniające się propozycje liczby miejsc w poszczególnych typach domów w zależności od potrzeb społecznych; po trzecie deinstytucjonalizacja bądź „personalizacja”, czyli nadanie placówce charakteru rodzinnego i prywatnego, aby pensjonariusze czuli się w niej jak najlepiej.Domy pomocy społecznej są miejscem stałego pobytu ich mieszkańców, zapewniają- oprócz mieszkania i wyżywienia – pełną opiekę leczniczo- rehabilitacyjną, zabiegi terapeutyczne i pielęgniarskie i dostosowane do stanu zdrowia pensjonariuszy.
Na terenie powiatu brzeskiego znajdują się dwa Domy Pomocy Społecznej:

Do domu pomocy społecznej kieruje się na podstawie:pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu, za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna, powiatowe centrum pomocy rodzinie lub ośrodek pomocy społecznej, wywiadu środowiskowego (rodzinnego) przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się, zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania prze z rodzinę i gminę, opinii ośrodka pomocy społecznej dotyczącej stopnia sprawności osoby ubiegającej się o przyjęcie do domu pomocy społecznej, wniosku osoby niepełnosprawnej intelektualnie przebywającej w domu, która ukończyła 30 lat, lub jej opiekuna prawnego, decyzji o przyznaniu zasiłku stałego wyrównawczego lub renty socjalnej; do decyzji dołącza się zgodę osoby ubiegającej się, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na potrącanie opłaty przez ośrodek pomocy społecznej z zasiłku stałego, zasiłku wyrównawczego lub renty socjalnej, w przypadku skierowania do domu ponadlokalnego, decyzji organu emerytalno- rentowego ustalającego wysokość renty lub emerytury; do decyzji załącza się zgodę osoby ubiegającej się na ponoszenie opłaty oraz na jej potrącenie przez właściwy organ emerytalno- rentowy ze świadczenia emerytalnego lub rentowego, oświadczenia o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, rodziny zobowiązanej do ponoszenia opłaty, dochodu dziecka, w przypadku, gdy opłatę ponosić będzie opiekun prawny, zaświadczenia stwierdzającego uprawnienia kombatanckie.

W przypadku gdy do dps-u kieruje się osobę na podstawie orzeczenia sądu, wydanie decyzji o skierowaniu do domu nie wymaga przedłożenia dokumentów. Dokumenty te powinny zostać skompletowane w terminie trzech miesięcy od daty wydania decyzji o skierowaniu do domu. 
Domy Pomocy Społecznej są jednostki budżetowymi finansowanymi z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.
Domy Pomocy Społecznej współpracują z Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie, Ośrodkami Pomocy Społecznej właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu mieszkańców Domu przed ich umieszczeniem. Organizacjami i instytucjami zajmującymi się statutowo pomocą społeczną, organizacjami charytatywnymi zajmującymi się pracą na rzecz osób niepełnosprawnych, Kościołami i związkami wyznaniowymi, placówkami służby zdrowia oraz innymi instytucjami.
Osoba sprawująca nadzór nad Domami Pomocy Społecznej:
Marta Wójcik
Tel: 77 416 -95-05 w.425
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.