Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi psychologicznej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 grudnia 2018

Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi psychologicznej dzieci i młodzieży umieszczonej w rodzinnej pieczy zastępczej oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka na terenie powiatu brzeskiego.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE WEDŁUG ZASAD KONKURENCYJNOŚCI

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi psychologicznej dla rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka i dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu brzeskiego ramach prowadzonego wsparcia dla rodzin zastępczych przez Organizatora Pieczy Zastępczej – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu.

 

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu

 1. Wyszyńskiego 23

49-300 Brzeg

1.Cel zapytania:

Celem zapytania jest wybór psychologa na realizację opisanych w pkt. 2 zadań i czynności określonych w zapytaniu. Osoby, będące osobami fizycznymi, lub podmiot gospodarczy proszone są o złożenie oferty na wykonanie usługi będącej przedmiotem niniejszego zapytania, określonej w punkcie 2.1 a, b i c i d,  zgodnie z jej wymogami. 

 1. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania jest złożenie oferty na zrealizowanie wszystkich zadań i czynności wg założeń zawartych w Zapytaniu,

2.1. Zakres prac do zrealizowania:

Zleceniobiorca będzie wykonywać prace związane z realizacją następujących zadań:

 1. a) udzielanie indywidualnego wsparcia psychologicznego dla rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka i dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej z terenu powiatu brzeskiego; w tym dyżur w siedzibie PCPR raz w tygodniu, a w wyjątkowych sytuacjach świadczenie pomocy psychologicznej w miejscu zamieszkania rodziny zastępczej/dziecka;
 2. b) udział w ocenach sytuacji rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka i sytuacji dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej oraz w ocenach sytuacji dzieci
 3. c) sporządzaniu diagnozy o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
 4. d) działaniach interwencyjnych w razie potrzeby

 

2.2. Obowiązki wykonawcy:

 1. a) prowadzenie zajęć indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla osób pełniących funkcję rodziny zastępczej lub osób prowadzących rodzinny dom dziecka na podstawie zlecenia PCPR w Brzegu
 2. b) prowadzenie zajęć indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej;
 3. c) sporządzanie opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;

 

 1. d) prowadzenie miesięcznych kart pracy, dokumentacji i rejestru osób korzystających z pomocy, sporządzanie notatki służbowej dla potrzeb Zamawiającego, sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka osób skierowanych przez Zamawiającego;
 2. e) uczestnictwo w ocenach rodzin zastępczych i prowadzących rodzinny dom dziecka na wyraźne zlecenie Zamawiającego;
 3. f) uczestnictwo w ocenach dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na wyraźne zlecenie Zamawiającego;
 4. g) współpraca z koordynatorami pieczy zastępczej i pracownikami organizatora pieczy zastępczej
 5. Wymagania obowiązkowe:

- wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia

- umiejętność pracy w zespole

- bardzo dobra umiejętność organizowania pracy

- minimum dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi

 1. Wymagania dodatkowe:

Wiedza z zakresu:

 - pieczy zastępczej

- diagnozy psychologicznej i pedagogicznej

- funkcjonowania rodziny

- psychologii rozwoju i edukacji

- pomocy psychologicznej

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw

   publicznych.

- niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa

  przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych

  oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa

  skarbowe.

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku

- posiadanie prawa jazdy kategorii B oraz samochodu

 1. Czas pracy:

- dostosowany do możliwości czasowych dzieci i młodzieży przebywających w rodzinach zastępczych oraz rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka.

 1. Miejsce pracy:

- praca na terenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinnie oraz w miejscu zamieszkania dzieci i młodzieży objętej usługą oraz rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka. Wymagana jest dyspozycyjność osoby/osób wykonującej/wykonujących usługę 

 1. Wymagane dokumenty:
 2. a) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności
 3. b) podpisane odręcznie oświadczenie, że osoba, która wykonywać będzie zadania określone w punkcie 2.1 i 2.2 nie był skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 4. c) podpisane odręcznie oświadczenie osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
 5. d) podpisane odręcznie oświadczenie osoby zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych z zapytaniem ofertowym – zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 r, Nr 101, poz.926 z późn.zm.)

Wymagane dokumenty, to jest oferta zawierające dane osobowe osoby składającej ofertę wraz z numerem telefonu powinny być  opatrzone klauzulą:

,, Wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych z zapytaniem ofertowym – zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 r, Nr 101, poz.926 z późn.zm.)”.

 1. Kryteria oceny oferty:

Warunkiem rozpatrywania ofert jest spełnienie warunków:

- formalnych,

- podanie jednej ceny (brutto) za godzinę usługi w odniesieniu do czterech kategorii zadań określonych w punkcie 2.1 a, b, c i d według następującego wzoru:

 

L.p

Rodzaj usługi

Stawka godzinowa brutto

1

Wsparcie indywidualne

 

2

Udział w ocenach

 

3

Sporządzanie diagnozy

 

4

Działania interwencyjne

 

 

 Kryterium ceny za realizację całości zadań określonych w pkt. 8, poprzez podanie jej wartość brutto w PLN.

Wagi poszczególnych kryteriów oceny ofert:

 1. Cena za wsparcie indywidualne: 0-10 punktów, gdzie najniższa cena = 10 punktów
 2. Cena za sporządzanie diagnozy: 0 - 10 punktów, gdzie najniższa cena = 10 punktów
 3. Cena za udział w ocenach: 0 - 5 punktów, gdzie najniższa cena = 5 punktów
 4. Cena za działania interwencyjne: 0 - 5 punktów gdzie najniższa cena = 5 punktów

Końcową ocenę stanowi suma punktów przyznanych według wymienionych wyżej kryteriów:

Wartość punktowa ocenianej oferty: W =O1 +O2 + O3 + O4 

 

Maksymalna wartość punktowa ocenianej oferty – 30 pkt

 

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:

- złożą  dokumenty poświadczające wymagane kwalifikacje i doświadczenie, w postaci umów lub zaświadczeń (referencji, certyfikatów, itp.) które są wystawione przez uprawnione do tego podmioty,

- dokumentacja ofertowa wpłynie w wyznaczonym terminie;

- do składania ofert zapraszamy wyłącznie wykonawców spełniających łącznie następujące warunki:

 1. Nie są powiązani z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

10.Termin składania ofert:

Ofertę według wzoru Nr 1 do zapytania należy złożyć w terminie najpóźniej do 04.01.2019 roku do godziny 14.00, na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 49-300 Brzeg, ul. Wyszyńskiego 23.  Istnieje również możliwość składania ofert korespondencyjnie liczy się data i godzina nadania przesyłki poleconej na Poczcie Polskiej SA (w tym przypadku termin kończy się dnia 03.01.2019r. o północy).

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi psychologicznej”.

Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie.

Oferty będą otwierane 7.01.2019 br. a protokół zostanie upubliczniony niezwłocznie.

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 2. Postanowienia końcowe Zapytania:

Jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i wzbudzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Uwaga: nie odsyłamy nadesłanych ofert a o wyniku wyboru oferty informujemy e-mailem wszystkich, którzy złożyli oferty.

Nie przewidziano procedury odwoławczej.

Zamawiający może w każdej chwili unieważnić postępowanie informując o tym na swojej stronie internetowej.

Niezwłocznie  po  przeprowadzonym  naborze,  informacja  o  jego wynikach zostanie  upowszechniona na stronie internetowej PCPR.

Wszelkie informacje udziela: Aleksander Podgórny – dyrektor PCPR, tel. 604 074 217 poczta elektroniczna alexander5@onet.pl

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Brzegu, ul. Kardynała Wyszyńskiego 23,
kod pocztowy 49-300, adres e-mail: pcprbrzeg@wp.pl., telefon: 77 416 -95-05, reprezentowane przez Dyrektora PCPR;

sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w PCPR Brzeg , to adres korespondencyjny: ul. Kardynała Wyszyńskiego 23, 49-300 Brzeg, adres e-mail: pcprbrzeg@wp.pl;

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie
6 ust. 1 lit. b), c) oraz e) unijnego rozporządzenia RODO w celu realizacji zadań własnych lub zleconych PCPR Brzeg wynikających ze szczegółowych przepisów prawa;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany
w przepisach o archiwizacji;

przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;

podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, a w szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy;

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień;

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych informowani będą Państwo przez Inspektora Danych Osobowych PCPR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego:

 

 

 

 

,Imię, nazwisko, lub nazwa podmiotu gospodarczego                                 Miejscowość, data

Adres

Telefon

mail

 

Ja, niżej podpisany/podpisana przedkładam ofertę na realizację usługi psychologicznej dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu:

 

L.p

Rodzaj usługi

Stawka godzinowa brutto

1

Wsparcie indywidualne

 

2

Udział w ocenach

 

3

Sporządzanie diagnozy

 

4

Działania interwencyjne

 

 

 

                                                                                   ...................................................................

                                                                                               Data, czytelny podpis  

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PCPR Brzeg
Data utworzenia:2018-12-21
Data publikacji:2018-12-21
Osoba sporządzająca dokument:PCPR Brzeg
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4196