OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACOWNIK DO SPRAW OBSŁUGI ADMINISTRACYJNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ - zastępstwo

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 marca 2021

Ogłoszenie o naborze na  stanowisko pracy, które należy do kategorii stanowisk urzędniczych w tym kierowniczych urzędniczych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu  ogłasza nabór na  stanowisko pracy: pracownik do spraw obsługi administracyjnej pieczy zastępczej

Wymagania niezbędne:

Osoba posiada:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Wykształcenie wyższe, preferowane wykształcenie administracyjne.

 Kandydat posiada:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku administracja
  lub
 • dyplom ukończenia magisterskich studiów wyższych.
 1. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 2. Niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione umyślnie
  i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.
 3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office i wykorzystania Internetu.
 2. Umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość oraz gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji.
 3. Samodzielność, komunikatywność, odporność na stres, odpowiedzialność
  i dokładność w realizacji powierzonych zadań.
 4. Doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia spraw administracyjnych będzie dodatkowym atutem.
 5. Znajomość przepisów:
 • Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • Ustawy o pomocy społecznej;
 • Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 • Kodeksu postępowania

 

Warunki zatrudnienia:

 • Umowa o pracę na zastępstwo.
 • Przewidywany termin zatrudnienia w okresie od 15.04.2021 r. do 06.2022 r.
 • Przewidywane wynagrodzenie zasadnicze 3000 zł plus wysługa lat.

 

Zadania wykonywane na stanowisku:

Do zadań pracownika należy w szczególności:

 1. Prowadzenie postępowań w zakresie rodzin zastępczych i rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.
 2. Prowadzenie postępowań administracyjnych (dowodowych) z rodzicami biologicznymi.
 3. Sporządzanie dokumentacji dotyczącej alimentacji rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.
 4. Prowadzenie rejestru rodziców biologicznych dzieci umieszczonych we pieczy zastępczej.
 5. Przygotowywanie i nadzór merytoryczny nad porozumieniami z innymi powiatami
  w sprawie dzieci z terenu powiatu brzeskiego.
 6. Bieżąca obsługa systemu POMOST.
 7. Przygotowywanie materiałów do sprawozdań merytorycznych z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej.
 8. Współpraca z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej, Sądami, ośrodkami adopcyjnymi oraz innymi instytucjami działającymi w sferze opieki nad dzieckiem.
 9. Prowadzenie dokumentacji realizowanych zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 10. Prowadzenie spraw i postępowań terminowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 11. Dodatkowo, w przypadku posiadania uprawnień do wykonywania pracy pracownika socjalnego prowadzenie pracy socjalnej i realizacja świadczeń dla osób usamodzielnionych zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

Przy wykonywaniu zadań pracownik jest obowiązany:

 1. kierować się zasadami etyki zawodowej;
 2. kierować się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, poszanowania ich godności
  i prawa tych osób do samostanowienia;
 3. przeciwdziałać praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę;
 4. udzielać osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy;
 5. zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny;
 6. podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach
  i samokształcenie.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny i CV
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności
 3. Podpisane odręcznie oświadczenie, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. Podpisane odręcznie oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 5. Podpisane odręcznie oświadczenie kandydata zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą
  o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

 6. W przypadku posiadania

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV z numerem telefonu do kontaktu powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926)”

Forma i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie PCPR, ul. Wyszyńskiego 23,
I piętro, pok. 6 lub przesłać na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu, ul. Wyszyńskiego 23, 49-300 Brzeg.

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracownik do spraw obsługi administracyjnej pieczy zastępczej - zastępstwo” do dnia 09 kwietnia 2021 r. do godziny 10.00.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.

 1. Inne informacje:

Osoby spełniające kryteria formalne konkursu zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej w  bip oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Centrum.

PCPR spełnia wymogi wskaźnika zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Brzegu, ul. Kardynała Wyszyńskiego 23,
  kod pocztowy 49-300, adres e-mail: pcprbrzeg@wp.pl.pl, telefon: 77 416 -95-05, reprezentowane przez Dyrektora PCPR;
 2. sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w PCPR Brzeg , to adres korespondencyjny: ul. Kardynała Wyszyńskiego 23, 49-300 Brzeg, adres e-mail: pcprbrzeg@wp.pl;
 3. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie
  6 ust. 1 lit. b), c) oraz e) unijnego rozporządzenia RODO w celu realizacji zadań własnych lub zleconych PCPR Brzeg wynikających ze szczegółowych przepisów prawa;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany
  w przepisach o archiwizacji;
 5. przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 6. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;
 7. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, a w szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy;
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień;
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych informowani będą Państwo przez Inspektora Danych Osobowych PCPR.

 

Aleksander Podgórny

Dyrektor PCPR w Brzegu

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PCPR
Data utworzenia:2021-03-26
Data publikacji:2021-03-26
Osoba sporządzająca dokument:Aleksander Podgórny
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:818