Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w PCPR w Brzegu

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w PCPR w Brzegu

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu z siedzibą w Brzegu przy ul. Wyszyńskiego 23, zwanym dalej "PCPR".
 2. W PCPR Inspektorem Ochrony Danych jest Sylwester Topór, z którym można się skontaktować pod następującym adresem poczty elektronicznej: inspektor@iodbrzeg.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych zadań PCPR na podstawie:
  • Art. 6 ust. 1 lit. C Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  • Art. 9 ust. 2 lit. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  • Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000),
  • Uchwały nr VI/16/99 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
  • Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm),
  • Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.),
  • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077),
  • Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 697 z późn. zm.),
  • Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.),
  • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390).
 4. Państwa dane osobowe są lub mogą być przekazywane:
  • podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
  • Poczcie Polskiej.
 5. Okres przechowywania Państwa danych osobowych określa Rzeczowy wykaz akt PCPR.
 6. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 8. Państwa dane osobowe przetwarzane przez PCPR nie są i nie będą poddawane profilowaniu.


Powyższa informacja realizuje prawny obowiązek informacyjny i nie wymaga żadnego działania po Państwa stronie.

3 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w PCPR w Brzegu

Spotkanie dot. „Mapy drogowej budowy systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin"

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Starosta Powiatu Brzeskiego zapraszają na

spotkanie z udziałem
Wiceministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bartosza Marczuka,

na którym prezentowane zostaną założenia
„Mapy drogowej budowy systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin",
a w szczególności: Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Programu Dostępność+ oraz Rehabilitacji osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności w ramach NFZ.
Spotkanie odbędzie się 12 lipca o godz. 10.30
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu (ul. Wyszyńskiego 23).

Udział wezmą w nim m.in. przedstawiciele następujących resortów:
Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
oraz Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

10 lipca 2018
Czytaj więcej o: Spotkanie dot. „Mapy drogowej budowy systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin"

Konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Brzegu

29 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Brzegu

Rodziny zastępcze – prawa, obowiązki, typy rodzin

I. Rodziny zastępcze – prawa, obowiązki, typy rodzin

Rodzinna opieka zastępcza, ze względu na swą specyfikę - indywidualny kontakt dziecka z opiekunem jest obecnie jedną z najbardziej potrzebnych form opieki nad dziećmi, którą można sprawować po przejściu przez kandydatów do pełnienia tej funkcji szkolenia i uzyskaniu kompetencji w tym zakresie.
Przy czym, osoby spokrewnione mogą być ustanawiane rodzinami zastępczymi przez sąd - bez szkolenia.

Rodzina zastępcza jest pomocą zarówno dla dzieci, jak i ich rodziców, daje im szansę na reintegrację, pozwala - poprzez zastępstwo w najważniejszej z ról społecznych - rozwiązać sprawy konfliktowe i trudne, zrozumieć istotę problemów występujących w rodzinie, jej celem jest wzmocnienie rodzin naturalnych tak, aby dzieci mogły do nich wrócić, aby po zrozumieniu przyczyn kryzysu w swojej rodzinie umiały tworzyć trwałe związki.

W rodzinie zastępczej przebiega proces pracy wychowawczej, prowadzony przez zespół osób w składzie: opiekunowie zastępczy, pracownicy socjalni, pracownicy sądów, lekarze, doradcy, terapeuci oraz rodzice biologiczni.

Utworzenie rodziny zastępczej nie powoduje powstania więzi rodzinno-prawnej pomiędzy opiekunami a dzieckiem. Dziecko przyjęte do rodziny nie staje się dzieckiem tej rodziny, nie powstają też obowiązki i uprawnienia alimentacyjne czy dotyczące dziedziczenia. Stan cywilny dziecka nie ulega zmianie, dziecko nie przyjmuje obowiązkowo nazwiska opiekunów, a rodzina zastępcza nie przejmuje pełni władzy rodzicielskiej nad dziećmi. Funkcja ta ustaje z dniem uregulowania w inny sposób sytuacji opiekuńczej dziecka  (powrót dziecka do rodziny, umieszczenie w placówce, adopcja) lub z dniem uzyskania pełnoletności.

 

11 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Rodziny zastępcze – prawa, obowiązki, typy rodzin