Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Rodziny zastępcze – prawa, obowiązki, typy rodzin

I. Rodziny zastępcze – prawa, obowiązki, typy rodzin

Rodzinna opieka zastępcza, ze względu na swą specyfikę - indywidualny kontakt dziecka z opiekunem jest obecnie jedną z najbardziej potrzebnych form opieki nad dziećmi, którą można sprawować po przejściu przez kandydatów do pełnienia tej funkcji szkolenia i uzyskaniu kompetencji w tym zakresie.
Przy czym, osoby spokrewnione mogą być ustanawiane rodzinami zastępczymi przez sąd - bez szkolenia.

Rodzina zastępcza jest pomocą zarówno dla dzieci, jak i ich rodziców, daje im szansę na reintegrację, pozwala - poprzez zastępstwo w najważniejszej z ról społecznych - rozwiązać sprawy konfliktowe i trudne, zrozumieć istotę problemów występujących w rodzinie, jej celem jest wzmocnienie rodzin naturalnych tak, aby dzieci mogły do nich wrócić, aby po zrozumieniu przyczyn kryzysu w swojej rodzinie umiały tworzyć trwałe związki.

W rodzinie zastępczej przebiega proces pracy wychowawczej, prowadzony przez zespół osób w składzie: opiekunowie zastępczy, pracownicy socjalni, pracownicy sądów, lekarze, doradcy, terapeuci oraz rodzice biologiczni.

Utworzenie rodziny zastępczej nie powoduje powstania więzi rodzinno-prawnej pomiędzy opiekunami a dzieckiem. Dziecko przyjęte do rodziny nie staje się dzieckiem tej rodziny, nie powstają też obowiązki i uprawnienia alimentacyjne czy dotyczące dziedziczenia. Stan cywilny dziecka nie ulega zmianie, dziecko nie przyjmuje obowiązkowo nazwiska opiekunów, a rodzina zastępcza nie przejmuje pełni władzy rodzicielskiej nad dziećmi. Funkcja ta ustaje z dniem uregulowania w inny sposób sytuacji opiekuńczej dziecka  (powrót dziecka do rodziny, umieszczenie w placówce, adopcja) lub z dniem uzyskania pełnoletności.

 

11 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Rodziny zastępcze – prawa, obowiązki, typy rodzin

Uchwała Nr XXXIX/307/18 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r

11 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXXIX/307/18 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r

ZARZADZENIE NR 4/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 10.04.2018 r.

ZARZADZENIE NR 4/2018

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

z dnia 10.04.2018 r.

 

w sprawie ustalenia zasad dofinansowania niektórych obszarów zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Na podstawie § 8 pkt. 8 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zarządzam co następuje:

 

  • 1

 

  1. Ustala się podział środków na dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych w następujący sposób:
  2. dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych ustalane będzie według

      kolejności wpływu wniosków złożonych w 2018 r.

  1. Obniża się wysokość dofinansowania do uczestnictwa osób

      niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych o 20%

      wysokości dofinansowania.

  1. Zabezpiecza się dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych dla 25 osób

    niepełnosprawnych uczestników projektu ,, KIS w BSSM Brzeg –  

    kontynuacja” realizowanego w ramach RPO WO.

16 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: ZARZADZENIE NR 4/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 10.04.2018 r.

ZADANIA PFRON REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD POWIATOWY

  1. LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 96, poz. 861 z późn. zm.)

Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienie występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym;

Bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania, odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie;

Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

 

 

 

16 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: ZADANIA PFRON REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD POWIATOWY