Zarządzenie nr 2/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 05.01.2019r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 lutego 2019

Zarządzenie nr 2/2019

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

z dnia 05.01.2019r.

w sprawie określenia wysokości świadczenia oraz zasad przyznawania i rozliczania dofinansowania do wypoczynku dla dzieci i młodzieży przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej.

 

 

Na podstawie §   8 pkt 10 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w związku z Zarządzeniem Nr 64/2011 Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 15 listopada 2011r. i art.83 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ustalam co następuje:

 • 1

Ustala się wysokość dofinansowania do wypoczynku dla dzieci i młodzieży przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2019 według następujących kryteriów:

 1. Wysokość dofinansowania do wypoczynku określa się:

- na kwotę 900 zł na dziecko przebywające w rodzinnym domu dziecka lub zawodowej rodzinie zastępczej za pobyt trwający 7 dni i powyżej 7 dni,

- na kwotę 450 zł na dziecko przebywające w niezawodowej rodzinie zastępczej lub rodzinie zastępczej spokrewnionej za pobyt trwający 7 dni i powyżej 7 dni

 1. Ustalona kwota dofinansowania stanowi podstawę do przyznania rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka dofinansowania do wypoczynku.
 2. Wysokość kwoty dofinansowania nie może przekroczyć kosztów pobytu na wypoczynku. W przypadku gdy koszt wypoczynku jest niższy niż wysokość dofinansowania, rodzinie zastępczej wypłaca się dofinansowanie w wysokości kosztu pobytu na wypoczynku dziecka lub młodzieży umieszczonych w pieczy zastępczej.

 

 • 2

Ustala się następujące zasady dofinansowania i rozliczania dofinansowania do wypoczynku, o którym mowa w § 1:

Dofinansowanie do wypoczynku udzielane jest na wniosek rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka złożony do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1, w terminie nie później niż 7 dni przed planowanym wypoczynkiem.

 1. Dofinansowanie dotyczy zorganizowanych form wypoczynku w formie kolonii, półkolonii, obozu wypoczynkowego lub zorganizowanego, trwającego 7 dni lub powyżej 7 dni wypoczynku rodzinnego ( z wyłączeniem wyjazdu i wypoczynku u najbliższej rodziny).
 2. Informacja o przyznaniu dofinansowania następuje w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.
 3. Rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka zobowiązany jest do przedłożenia rachunku, lub faktury dotyczącej  rozliczenia wydatkowanych środków z zaznaczeniem jakiej osoby dotyczą te wydatki w okresie 30 dni od daty  zakończenia pobytu na wypoczynku.
 4. W przypadku rozliczenia zorganizowanego wypoczynku rodzinnego poniesione koszty wypoczynku przedstawione w formie zestawienia faktur, rachunków dzieli się przez wszystkich uczestników wyjazdu  i po przeliczeniu kosztów na jednego uczestnika mnoży się przez liczbę dzieci objętych dofinansowaniem.
 5. Przyznanie oraz odmowa przyznania dofinansowania do wypoczynku następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 6. Dofinansowanie do wypoczynku można otrzymać raz w roku kalendarzowym.
 7. Dofinansowanie wypłacane będzie na wskazany rachunek bankowy wnioskodawcy.
 • 3

Wypoczynek trwający krócej niż 7 dni nie podlega dofinansowaniu.

 

 • 4

Traci moc Zarządzenie Nr  1/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 5 stycznia 2018 r.

 

 • 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              Załącznik Nr 1

                                                                                                                                              do Zarządzenia Nr 2/2019

 

 

................................................................

( imię, nazwisko wnioskodawcy)

 

................................................................

( adres)

 

................................................................

( rodzaj pieczy zastępczej)

 

 

                                                                                                              Powiatowe Centrum

                                                                                                              Pomocy Rodzinie

 1. Wyszyńskiego 23

                                                                                                              49-300 Brzeg

 

 

 

                               Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku dziecka

 

 

Zwracam się z prośbą o przyznanie dofinansowania do wypoczynku dziecka ( dzieci ):

 

.......................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................

 

Uzasadnienie:

 

.......................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................

 

MIEJSCE WYPOCZYNKU: ..........................................................................................................................

 

TERMIN WYPOCZYNKU: ...........................................................................................................................

 

FORMA WYPOCZYNKU: ...........................................................................................................................

 

KOSZT WYPOCZYNKU: ...............................................................................................................................  

 

FORMA ROZLICZENIA: ...............................................................................................................................   

 

 

 

                                                                                                                              .............................................................

                                                                                                                                       ( Podpis wnioskodawcy )

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PCPR Brzeg
Data utworzenia:2019-02-15
Data publikacji:2019-02-15
Osoba sporządzająca dokument:PCPR Brzeg
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5687