Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu

PFRON

LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH
Osoba odpowiedzialna za realizację zadania:
Anna Rysiewicz – Gil,
Tel. (77) 416-95-05 w.420
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZADANIA PFRON REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD POWIATOWYI. LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 96, poz. 861 z późn. zm.)

Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienie występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym;Bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania, odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie;Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.O dofinansowanie do:likwidacji barier architektonicznych – np. wybudowanie podjazdu – mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują, likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych – mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne którym likwidacja bariery umożliwi lub znaczne ułatwi wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

Wysokość i warunki dofinansowania:
Dofinansowanie przysługuje osobie niepełnosprawnej mieszkającej na terenie Powiatu Brzeskiego. Osoby te mogą ubiegać się o dofinansowanie likwidacji w/w barier, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek w każdym dogodnym czasie. Po zakwalifikowaniu wniosku PCPR zawiera umowę na realizację przedsięwzięcia. Wnioskodawca zobowiązany jest do udziału środków własnych w wysokości stanowiącej minimum 20% ceny brutto kosztów przedsięwzięcia.

WAŻNE! 
PCPR nie zwraca kosztów poniesionych w związku z pracami wykonanymi przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.Wnioski na likwidację barier przyjmowane są w każdym czasie, aż do momentu wyczerpania środków finansowych Funduszu, przeznaczonych na dany rok kalendarzowy.Podstawę dofinansowania zadania ze środków Funduszu stanowi umowa zawarta pomiędzy Starostą, a Wnioskodawcą.

ORGANIZACJA SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Osoba odpowiedzialna za realizację zadania:
Anna Rysiewicz – Gil,
Tel. (77) 416-95-05 w.420
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podstawa prawna:
Art. 35a ust. 1 pkt. 7b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2011, Nr 127, poz. 721 z późn. zm) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U.Nr 96, poz.861 z późniejszymi zmianami).

Zasady dofinansowania:
O dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli:prowadzą działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku, udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania, udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.
Sposób realizacji i wysokość dofinansowania
Podstawę dofinansowania zadania ze środków Funduszu stanowi umowa zawarta przez Starostę z osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Wysokość dofinansowania wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia. Wniosek składa się odpowiednio do PCPR właściwego dla miejsca zamieszkania osób niepełnosprawnych objętych wnioskiem o dofinansowanie.Dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec PFRON lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną o dofinansowanie ze środków PFRON rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.Dofinansowanie następuje na pisemny wniosek złożony do PCPR właściwego dla miejsca zamieszkania osób niepełnosprawnych objętych wnioskiem o dofinansowanie, w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY
Osoba odpowiedzialna za realizację zadania:
Anita Strusińska-Piszczek
tel. 77 416 95 05 w.420
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY, PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE PRZYZNAWANE OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

Podstawa prawna:
Art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. nr 214, poz.1407).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 861 z późn. zm.).

ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE
Osoby niepełnosprawne, zainteresowane uzyskaniem ze środków PFRON takiego dofinansowania, powinny złożyć wniosek (dostępny w Centrum lub na naszej stronie internetowej), wraz z załącznikami:Faktura określająca kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz z potwierdzoną za zgodność (przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie), kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
Kopia ważnego orzeczenia o znacznym, umiarkowanym bądź lekkim stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego (zgodnie z artykułem 5 i 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dziennik Ustaw Numer 123, pozycja 776 z późniejszymi zmianami) (oryginał orzeczenia do wglądu).
Informacja o dochodach (odcinek renty, emerytury, zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia) do wglądu.
Upoważnienie od osoby niepełnosprawnej dla odbierającego z czytelnym podpisem osoby niepełnosprawnej (Wnioskodawcy) oraz dokładnym numerem dowodu osobistego osoby odbierającej.
Dowód osobisty osoby niepełnosprawnej i osoby odbierającej (do wglądu).
Kryterium dochodu kwalifikujące do uzyskania refundacji wynosi odpowiednio:dla osoby w rodzinie nie może przekraczać kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego dla potrzeb PFRON przez GUS (za kwartał poprzedzający złożenie wniosku) dla osoby samotnej 65% przeciętnego wynagrodzenia (za kwartał poprzedzający złożenie wniosku )
Wysokość dofinansowania wynosi:do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
do 150% sumy kwoty limitu, wyznaczonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

DOFINANSOWANIE ZAKUPU SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny maksymalnie może wynieść do 60% kosztów przedsięwzięcia (kwota dofinansowania nie może jednak przekroczyć 5–krotności najniższego wynagrodzenia).Tryb postępowania:wypełnienie wniosku wraz z załącznikami przez wnioskodawcę (dostępnego w Centrum lub na naszej stronie internetowej), zaświadczenie lekarskie (lekarz specjalista) na sprzęt i wstępny kosztorys, złożenie wniosku wraz z załącznikami do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, rozpatrzenie wniosku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku:podpisanie umowy pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie a osobą niepełnosprawną lub jej opiekunem prawnym bądź pełnomocnikiem/przedstawicielem ustawowym dokonanie zakupu oraz zapłata wymaganego udziału własnego min. 40%, opis faktury przez sprzedawcę potwierdzający uiszczenie wkładu własnego kupującego, dostarczenie oryginału faktury do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (opisanej na odwrocie co do zgodności z zawartą umową) po sprawdzeniu dostarczonej i odpowiednio opisanej faktury przez pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, następuje przelew środków na konto sprzedawcy.
Kryterium dochodu kwalifikujące do uzyskania dofinansowania wynosi odpowiednio:dla osoby w rodzinie nie może przekraczać kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego dla potrzeb PFRON przez GUS (za kwarał poprzedzający złożenie wniosku) dla osoby samotnej 65% przeciętnego wynagrodzenia (za kwarał poprzedzający złożenie wniosku)
Nie jest możliwe dofinansowanie sprzętu zakupionego przed podpisaniem umowy o dofinansowanie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, tak więc ważne jest przestrzeganie  trybu postępowania.

DOFINANSOWANIE UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHP
Osoba odpowiedzialna za realizację zadania:
Ewa Sukiennik tel. 77 416 95 05 w.420
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. 2007 nr 230 poz. 1694)
Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776 tekst jednolity z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. 2002 nr 96 poz. 861).

Turnus rehabilitacyjny jest to forma aktywnej rehabilitacji, połączona z elementami wypoczynku, mająca na celu przede wszystkim poprawę sprawności, wyrobienie zaradności, pobudzenie i rozwijanie zainteresowań osób niepełnosprawnych.Turnus rehabilitacyjny odbywa się w zorganizowanej grupie i trwa nie krócej niż 14 dni. Program turnusu powinien zawierać elementy rehabilitacji leczniczej, odpowiadającej schorzeniom osób niepełnosprawnych będących uczestnikami turnusu oraz działalności kulturalno – oświatowej, wspomagającej rehabilitację społeczną.Osoba niepełnosprawna może uzyskać dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie na podstawie odpowiedniego wniosku, którego druk wydaje również PCPR.Ubiegając się o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego osoba niepełnosprawna powinna dostarczyć następujące dokumenty i spełnić niżej wymienione kryteria:wypełniony formularz wniosku (dostępny w Centrum lub na naszej stronie internetowej) tj. wniosek o uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym,
wniosek lekarski na turnus rehabilitacyjny, kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – grupie inwalidzkiej, a w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności kserokopia dowodu osobistego.
Na wyraźne i uzasadnione zalecenie lekarskie, osobie niepełnosprawnej przysługuje opiekun, którego pobyt może być także dofinansowany. Opiekunem nie może być osoba pełniąca funkcje członka kadry na danym turnusie, a także osoba niepełnosprawna wymagająca opieki innej osoby.O dofinansowanie może wystąpić osoba niepełnosprawna zamieszkała w miejscowości znajdującej się na obszarze działania danego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a także bezdomna osoba niepełnosprawna przebywająca na terenie tego powiatu.Z dofinansowania do turnusu można korzystać tylko raz w roku kalendarzowym. Po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu osoba niepełnosprawna musi wybrać termin turnusu i zarezerwować miejsce w ośrodku. Oferty organizatorów turnusów rehabilitacyjnych są dostępne w siedzibie Centrum i w Centralnej Bazie Danych Ośrodków i Organizatorów Turnusów dla Osób Niepełnosprawnych (www.ebon.mpips.gov.pl)
Kryterium dochodu kwalifikujące do uzyskania dofinansowania wynosi odpowiednio:dla osoby w rodzinie nie może przekraczać kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego dla potrzeb PFRON przez GUS,
dla osoby samotnej 65% przeciętnego wynagrodzenia
O dofinansowanie mogą ubiegać się także osoby niepełnosprawne, których dochód przekracza wyżej wymienione kryteria, wtedy kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony.
Wysokość dofinansowania wynosi:27% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności;
25% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
23% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności;
18% przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej;
18% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

DORADCA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Kontakt: Ewa Sukiennik tel. 77 416 95 05 w.420
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W ramach projektu systemowego „Aktywizacja zawodowa i społeczna wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i osób niepełnosprawnych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie został zatrudniony doradca do spraw osób niepełnosprawnych.
Zadania doradcy ds. osób niepełnosprawnych:

  • udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych, 
  • udzielanie informacji o jednostkach realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • udzielanie informacji dotyczących warunków, jakie należy spełniać by móc ubiegać się o dofinansowane ze środków PFRON w ramach rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,
  • udzielanie informacji dotyczących procedur składania wniosków o dofinansowanie i dokumentów jakie należy dołączyć do wniosku,
  • udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym przy wypełnianiu wniosku
REHABILITACJA ZAWODOWA

Podstawa prawna:
Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.),
Ustawa z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.).
Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umożliwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy.
 Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej wykonywane są przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu.
POWIATOWY URZĄD PRACY
Ul. Armii Krajowej 32
49-300 Brzeg
tel. 077 4441390-92
Godziny urzędowania: Poniedziałek – Piątek od 7:30 do 15:30

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu informuje, że w 2022 roku realizowany jest „Program wyrównywania różnic między regionami III” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Zgodnie z przyjętymi kierunkami działań w 2022 roku realizowane będą następujące obszary:
Obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.
Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych.
Obszar D – likwidacja barier transportowych.
Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej.
Obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu należy składać w terminie do dnia 04.02.2022 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu.
Szczegółowe informacje o „Programie wyrównywania różnic między regionami III” (w tym: program, procedury realizacji, wniosek oraz kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2022 roku) dostępne są na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl) w komunikacie z dnia 30.11.2021 r. (w zakładce: Aktualności),  a także w zakładce: O Funduszu/ Programy i zadania PFRON/ Programy realizowane obecnie/Program wyrównywania różnic między regionami III.